1

ukubeka umhlaba otshani obuluhlaza okotshani ufuna ibhakede lotshani